මට නම් පේන විදියට මේ රටට හොඳ නායකයෙක් නෑ - මල්වතු මහ නා හිමි 14-05-19