හාදු දීම හා මිනී පෙට්ටියට යාම අත්අඩංගුවට හේතුවක් වූ හැටි 24-05-20