\'මොන විපක්ෂයද මෙවැනි සේවාවක් කරලා තියෙන්නේ\' - \'ජනතාවට සැප ගමන දෙනවා වෙනුවට තමන් සැප ගමනක් යනවා\' 16-05-24