යුද්ධ නිර්මාණය කළේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයයි... අනුර කුමාර 15-03-19