එක් එක් ආගම් වලට එක් එක් අමාත්‍යංශ අවශ්‍ය නෑ - මහින්ද අමරවීර 13-06-19