විජයදාසගේ වාරණය 27වැනිදාට දික් කරයි - දුමින්ද ඉල්ලන වාරණයේ නියෝගය අද - Hiru News 16-05-24