නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඉදිරිපත්කර ඇති අරමුණ දිලුම් කියයි 12-01-19