ජවිපෙත් අද කුඹුරේ කටින් බතල හිටවන ඇමතිගෙන් රටට වැඩකුත් නැහැ ගොවියාට වැඩකුත් නැහැ..විජිත හේරත් 14-10-21