විනාශ වූ ඉරිඟු වගාවට වන්දි ඉල්ලමින් අම්පාරේ ජනතාව මහපාරට... 12-02-19