ඔහු නැති සොවින් බිරිඳත් මියගිහින් - රුසියානු යුද බිමෙන් බේරි ආ තරුණයාගේ හදවත කම්පිත හෙළිදරව්ව 16-05-24