කාදිනල් හිමි කිව්වට පොලිස්පති කෝට් එක ගලවන්නෙ නෑ - ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් කාදිනල් හිමිට ප්‍රතිචාර 15-01-22