යල කන්නය සඳහා පොහොර නොමැති වීමෙන් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයක... 23-05-20