ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගෙන් සුගතදාස පාලනාධිකාරයට දෝෂාරෝපණ 11-12-19