රිෂාඩ්ට එරෙහි විශ්වාස භංගයට පක්ෂ භේදයකින් තොරව ආරාධනාවක්... 16-05-19