\'බුද්ධි අංශ සහරාන්ගේ කල්ලිය මෙහෙයවුවාද සැකයි\' - \'සාෆි ශාබ්දීන් නිදහස් වුණාට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ\' 25-04-24