\'නිදහසෙන් පස්සේ වෙන්දේසිකාරයෝ ආවා...පළමුවත් වෙන්දේසිය දෙවනුවත් වෙන්දේසිය තෙවනුවත් වෙන්දේසිය...\' 13-02-24