කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාව පතා පොළොන්නරුවට පිරිත් පැන් ඉසියි 27-03-20