ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් කර්මාන්තශාලා තාවකාලිකව වසා දමන්න නියෝග 27-03-20