ප්‍රතිකාර සදහා ගිය නිසා පුවත්පත් කෙරෙහි අවධානය යොමු වුණේ නැහැ - මෛත්‍රී පාස්කු කොමිසමේදී කියයි 18-10-20