අපි භාර ගත්තේ රට වැටුණු තැනින් එසවීමේ අභියෝගයයි - ජවිපෙ ආකර්ෂණීය පොරොන්දු දෙන්නේ ජනතාව රවට්ටන්නයි 16-05-24