ගිය අධිපති ගැන ඉන්න අධිපති දුන්නු පිළිතුර \'ආර්ථිකය ගැන කෙසේවෙතත් ආරක්ෂාව ගැන ලොකු අවබෝධයක් තිබිලා..\' 25-11-22