\'මෙයාට මානසික ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා කට්ටිය එකතු කරගන්න\' - \'උදේට එනකොට රෙදි වනලා තියෙනවා පක්ෂ කාර්යාලයේ\' 19-09-23