හදිසි කැබිනට් රැස්වීම කැඳවන්න උවමනාව තිබ්බේ ජනපතිට-කාවින්ද 21-09-19