රට නගන ගම්මැද්දෙන් ඉටු වූ ජනතා බලාපොරොත්තු කිහිපයක් සැකවින්... 13-06-19