රටට විරුද්ධ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන එකම රට ලංකාවයි... පාලිත කොහොන 15-03-19