ජිනීවා යන නියෝජිතයින් ජනපතිගේ මතය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි... දිනේෂ් 15-03-19