ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගයේදී නිහඬ වෙන්න... එම්.කේ. ෂිවාජිලිංගම් 11-07-19