\'නිදහස් නිදහස් පක්ෂය අද සෙල්ලම් භාණ්ඩයක් වෙලා\' - \'ලාල්කාන්තගේ බලය ගමේ සාමාජිකයින් ක්‍රියාත්මක කරනවා\' 16-05-24