ජනපතිගේ ප්‍රකාශය චීනයේ කීර්ති නාමයට විශාල හානියක්-ගම්මන්පිල 22-09-19