මේ ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකම අමාත්‍යාංශය ජනමාධ්‍යයයි... අජිත් පී. පෙරේරා 12-07-19