අගමැතිවරයා ජනාධිපතිතුමාගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කළා... චමින්ද විජේසිරි 15-03-19