මුහුණු ආවරණ තහනම ඉවත් කළේ ගෝඨාගේ ජීවිතයට හානියක් කරන්න ද -විමල් 22-09-19