ගමන් වාර 295න් දිව්වේ 23යි - කෝච්චිය් වර්ජනයෙන් මගීහු අතරමං - Hiru News 11-07-24