දඹදිව වන්දනාවේ නිරත සැදැවතුන් බුද්ධගයා පුදබිම වැඳපුදා ගනියි... 15-03-19