පාකිස්තානයේ මුද්‍රණය කළ ව්‍යාජ ඉන්දීය මුදල් නෝට්ටු ශ්‍රී ලංකාව හරහා බංග්ලාදේශකයට යවන ජාවාරමක්... 03-12-21