මාලිගාකන්දේ ඛේදවාචකය තාත්තගේ වැරදිවලට වන්දි ගෙවූ දියණිය-''දුවට බෙහෙත් ගන්න ගි‍යේ''ආණමඩුව කැළඹූ අනතුර 19-09-23