මාලිමාවට දෙන්න දෙගිඩියාවෙන් ඉන්න අයට ලාල්කාන්තගෙන් විසඳුමක් 09-11-19