රේගුවේ ස්කෑනර් යන්ත්‍රය මිනිස් සිරුරට අහිතකර නැති බව සනාථ කරයි 11-12-19