නිදහස් පක්ෂය සහ පොදුජන පෙරමුණ අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම 10-10-19