පවතින තත්ත්වය හමුවේ කූට වෙළෙඳුන් නිසා සෑම භාණ්ඩයකටම පාලන මිළක් 26-03-20