ගම්මැද්ද ගෙයින් ගෙට 3 වන අදියරේ සමීක්ෂණ වාර්තාව එළිදැක්වේ 12-07-19