අදත් ප්‍රදේශ 3ක් හෙල්ලෙයි - රිච්ටර් ඒකක 3ක කම්පනයන් - Hiru News 19-03-23