ඛනිජ තෙල් මිල දී ගැනීමට ඕමානයෙන් ඩොලර් මිලියන 3 600ක ණයක්... 23-10-21