ලොව බාල්දු මුදල් අතර - 3 වැනි තැන රුපියලට - Hiru News 23-09-22