මාස 3 ක් අගමැති ජනපති කළ දේ - එකට කුක්කු බීල හදන රෝයල් ආණ්ඩුව - Hiru News 11-08-22