එකම පවුලේ 3කට දිවි අහිමි කළ රිය අනතුර - Hiru News 16-03-19