පොහොට්ටු තිබ්බට හංසයෝ හිටියට විශ්වාසය දිනා ගත්තේ මාලිමාව-වසන්ත 09-11-19