කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු පිරවීමේ වැඩපිළිවෙලක් නෑ-අකිල 22-09-19