හදවතට දැනෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න... ධම්මරතන හිමි 16-05-19