පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ කමිටු සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශව පළ කළ අදහස් 13-06-19